FAST-TRADING

DXY SẮP KẾT THÚC SÓNG 2, CHUẨN BỊ KỊCH BẢN SÓNG 3 THẦN THÁNH

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
#DXY

Sóng (ii) hình thành mô hình điều chỉnh kết hợp phức tạp (Khá phổ biến trong các sóng điều chỉnh). Theo nguyên tắc 3-3-5, mô hình sóng chéo được nhìn thấy rõ ràng.

Không có kịch bản nào rõ ràng để chuẩn bị vị thế giao dịch trên mô hình hiện tại.

Việc giao dịch trong sóng điều chỉnh nên hạn chế. Đợi sự xác nhận xu hướng chính tiếp diễn sẽ đem lại hiệu quả giao dịch cao hơn. Kịch bản tốt nhất khi sóng (ii) kết thúc bằng sự xác nhận tại 98.188.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.