nhinguyenminh1

MUA DYDX

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
xuất hiện mô hình BEAR TRAP, 2 dáy trên khung cao, giá sẽ pump rất cao.
Bình luận:
SL: 22.597
SL an toàn hơn: 20.9

TP1: 27.8
TP2: 33.2
TP3: 38
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.