DatTong

E1VFVN30, Dự đoán xu hướng trên D1.

Giá lên
HOSE:E1VFVN30   QUY ETF VFMVN30
E1VFVN30 , Dự đoán xu hướng trên D1.
=> Giá đi lên theo mô hình.