Raymond_Cao

Buy EBON - Theo đà tăng của thị trường Crytocurency

Giá lên
NASDAQ:EBON   Ebang International Holdings Inc.
EBON đang được hưởng lợi lớn từ việc BTC và Crytocurency tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đấy EBON đã break khỏi trend giảm và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
=> Khuyến nghị: Buy

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.