Raymond_Cao

APPLE - Sell on Daily

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Nhìn vào biểu đồ thì APPL vẫn đang nằm trong trend tăng. Tuy nhiên:
- APPL đã có cú False Break vào cuối tháng 1.
- Lực tăng thời gian gần đây rất yếu, giá không vượt qua được vùng kháng cự 138.5-139.
- Giá hiện tại nằm dưới MA20
=> Quan điểm cá nhân mình là APPL sẽ có nhịp giảm tương đối về vùng 108-110 trong vòng 1-2 tuần tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.