GKFXPrimeVN

Chiến lươc kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Thị trường đang quay lại yêu thích rủi ro
Canh Buy vùng giá 2815 -2820

Mục tiêu lên đến 2850

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh