GKFXPrimeVN

Chiến lươc kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Thị trường đang quay lại yêu thích rủi ro
Canh Buy vùng giá 2815 -2820

Mục tiêu lên đến 2850

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.