GKFXPrimeVN

chiền lược kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đang thể hiện lực tăng mạnh mẽ, tâm lý nhà đâu tư đang kỳ vọng về sự giảm rủi ro trong căng thẳng thương mại Mỹ Trung

Canh buy mỗi khi giá test lại vùng thấp là chiến thuật chủ đạo trong lúc này

Canh buy giá 2920 - 2935 , mục tiêu 2960, stop loss 5$ từ điểm vào
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.