GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đang có những tín hiệu đầu tiên của giảm giá

Canh sell vùng giá 2800 - 2770
mục tiêu có thể đạt tới 2600

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.