GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đang có những tín hiệu đầu tiên của giảm giá

Canh sell vùng giá 2800 - 2770
mục tiêu có thể đạt tới 2600

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh