GKFXPrimeVN

Chỉ số Downjones giảm điều chỉnh 18-02

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Tính từ đầu năm đến nay, đây là giai đoạn đầu năm tăng trưởng tốt nhất lịch sử của chỉ số Downjones. Tuy nhiên hiện tại Downjones đang gặp một số thách thức. Chúng ta đang thấy Downjones tăng với biên độ nhỏ dần trong các phiên gần đây. Tôi khuyến nghị nên bán nó ra lúc này. SL, TP như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.