URIFX

@ETCUSDT #Wave5 => Buy Breakout

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether USD
hi all,
ETCUSDT vừa broke out flag ở wave 4. Chúng ta mua wave 5.
Regards,
URI
Bình luận:
:) going up
Bình luận:
Target hit

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.