canhlinh

ETH/BTC

Giá lên
canhlinh Cập nhật   
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Ý tưởng Long ETH như mô tả trong hình. Timefram 6h.
Bình luận:
30% x3 margin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.