ZhongBenCong001

Kênh tăng dần Ethereum ETH

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Kênh tăng của Ethereum ETH đã lùi lại trên đường hỗ trợ bên dưới kênh và xu hướng năm sóng dự kiến ​​sẽ vượt qua mức cao mới.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.