Yurino_ScalperVN

ETHUSDT: LONG

Giá lên
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
ETH canh Buy ở vùng giá 1630-1640
Cắt lỗ tại 1600
Chốt lời: 1700
Simple is best
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.