LinhNami

ETHUSD H4

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Mô hình H&S, giá ETH kết thúc giai đoạn throwback và giá tiếp tục giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.