hailnforex

ETHUSD điều chỉnh giảm

Giá xuống
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
H4 và D đang cho thấy sự giảm điều chỉnh của đồng ETH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.