KirkBarton

ETH/USD: phân tích các mức Murrey

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Xu hướng hiện nay

Tỷ giá ETH/USD đang tích cực tăng giá trị kể từ giữa tháng trước, được điều chỉnh tăng theo xu hướng giảm trung hạn.

Vào hôm qua, giá tiền điện tử đã kiểm thử mức 3593.75 (Murrey , điều chỉnh FIbo 50,0%), sự củng cố trên mức này sẽ mang lại triển vọng tăng giá tiếp lên các mức 3750.00 (Murrey ), 3900.00 (Murrey , điều chỉnh Fibo 61,8%). Mức chủ chốt đối với "phe gấu" là 3280.00 (Murrey , điều chỉnh Fibo 38,2%). Nếu có sự đột phá xuống dưới mức này, không loại trừ sự phát triển điều chỉnh giảm xuống các mức 2965.00 (Murrey , điều chỉnh Fibo 23,6%), 2812.50 (Murrey ), nhưng kịch bản này có vẻ ít khả năng, vì các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự duy trì xu hướng hiện tại: dải Bollinger hướng giảm, histogram MACD tăng lên trong vùng dương, chỉ báo Stochastic đã đi vào vùng quá mua, nhưng cũng hướng tăng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 3593.75, 3750.00, 3900.00.

Các mức hỗ trợ: 3280.00, 2965.00, 2812.50.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.