ZhongBenCong001

Đường xu hướng sử thi Ethereum ETH

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Đường xu hướng hoành tráng của Ethereum ETH, xu hướng hình chữ W, cuối cùng sẽ đạt đến đường xu hướng màu đỏ vào khoảng năm 2025, ETH sẽ đạt 8000/10000, đáy đã hình thành Thị trường tăng giá đã đến và mức giá cao mới hoành tráng sẽ mất nhiều năm để đạt được .

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.