mayquanxi

Cơ hội mua là vẫn còn

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Khi mà giá sẽ quay lại và cần hỗ trợ tại khu vực fib 0.236(860)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.