ZhongBenCong001

Ethereum ETH dòng hàng tháng năm sóng

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Ethereum ETH dòng hàng tháng năm sóng, tọa độ logarit hàng tháng mô hình năm sóng quy mô lớn

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.