SpecializationFx

Eth tăng hay giảm?

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Theo kỹ thuật Eth H3 hình thành nêm giảm nên giá sẽ tăng. Chúc may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.