dinhchien

ETHUSD - Mục tiêu kế tiếp 620USD

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
- Tín hiệu ETHUSD đang giữ lệnh, kéo stop theo.
- ADX indicator cho trend tăng mạnh khi đường ADX trung bình (H1) ở trên và cách xa đường ADX chậm (H4).
- Mục tiêu 620USD đo bằng Elliot.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.