hungdhtm90

Mô hình ETH có thể sẽ hình thành

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Mô hình cánh bướm
Có một lực mua khá lớn đẩy giá ETH lên, ETH quay trở lại khi gặp band trên
Giá ETH quay trở lại gặp đường hỗ trợ mới hình thành, nơi mà giá ETH bật trở lên trước đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.