Heizeee

ETH/USD LONG

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
ETH/USD BIFINEX:
Chờ mua: 22x
Chốt lời: 28x- 29x
Cắt lỗ: <200
Rơi về vùng cắt lỗ canh short mạnh!
#heize
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.