mayquanxi

ETH có thể cần hỗ trợ mạnh tại 390 một lần nữa

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Phá vỡ ngưỡng 480 thất bại, khiến ETH có thể cần hỗ trợ sâu dưới khu vực 390-410, hãy để ý đên RSI trong biểu đồ này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.