DatTong

Strategy: Buy on today ETHUSD, Ethereum/ Dollar.

DatTong Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Giá hiện tại đang di chuyển trong mô hình tam giác.
Giá đang test cạnh bên của mô hình.
Chúng ta quan sát giá, chờ có tín hiệu rõ ràng.
Bình luận:
Hiện tại giá đang đi theo chiến lược ban đầu: Buy on today.
Dời Stoploss vào entry. Chờ may mắn !
Bình luận:
Giá đã phá vỡ trendline. chờ target !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.