chờ cơ hôi vào lệnh khi giá phá lên mô hình, nếu ai mạo hiểm có thể vào lệnh trong khoảng giá 165-170
Bình luận: vùng sell se nằm khoảng giá 220 240