dinhchien

ETHUSDT - Tín hiệu từ Keltner Channels 15/5/2021

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
* Lower High (đỉnh sau thấp hơn) ủng hộ giảm.
- Chúc may mắn.
Bình luận:
Cập nhật stoploss 1
Bình luận:
Cập nhật stoploss 2
Bình luận:
Cập nhật điểm stop loss 3
Bình luận:
Cập nhật stop loss 4
Bình luận:
Cập nhật stop loss 5
Bình luận:
Cập nhật stop loss 6
Bình luận:
Cập nhật stop loss 7
Bình luận:
1318 USD mục tiêu tiếp theo.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chạm cắt lỗ và phá quy luật giảm. ETHUSDT đang về trend tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.