vytran111199

Ethereum xuất hiện mô hình tăng giá Cốc và tay cầm

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Ethereum đang hình thành mô hình cốc và tay cầm trên biểu đồ ngày. Với mẫu hình này ta cứ tính giá mục tiêu theo cách lấy khoảng cách từ miệng cốc đến đáy cốc và tính lên. Để có thể xác nhận mô hình giá này, giá ETH cần phá vỡ miệng cốc tức là mức all-time high trước đó.

Giá mục tiêu mà Ethereum có thể đạt được rơi vào ~6300$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.