RoyalFinancialTrading

EUR/USD

Giá xuống
GPW:EUR   EUROCASH
EUR/USD Bearish after weak close below 50-DMA
• 3rd resistance: 1.1570, Jan. 10 high
• 2nd resistance: 1.1550, 200-DMA
• 1st resistance: 1.1496, trendline resistance
• Spot: 1.1388
• 1st support: 1.1333, 200-WMA
• 2nd support: 1.1290, Jan. 24 low
• 3rd support: 1.1270, Dec. 14 low
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.