VFITeam

Cơ hội Short EUR/AUD đang khá đẹp trên H4

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá tiến tới supply zone
Nằm dưới MA 200
Short setup
1.5R

Theo VFI team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.