DatTong

EURAUD, EURO FX/ AUSTRALIAN DOLLAR

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đang test vùng hỗ trợ và cho cây pinbar nhỏ trên D1.
--> Mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.