Paulhdvn

EURAUD xu hướng giảm ngắn hạn H1

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD H1 plan giảm theo VP + PA

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.