FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
FX:EURAUD

Sell EURAUD

entry 1.54356
sl 1.54800
tp 1.52785

RR 3:5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.