dinhchien

EURAUD - Giao dịch loại 2 - 3% rủi ro tài khoản

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Luôn dừng lỗ.
- Key giao dịch: 50% khi đoán hình từ quá khứ
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.