dinhchien

EURCAD - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
* Dự báo từ quá khứ xác xuất chỉ 50%.
- Khung Weekly:
- Khung Daily: Divergence, tuy nhiên lực giảm lón hơn 50% nên khả năng kiểm tra đáy rất lớn
- Khung H4: tín hiệu Tăng hỗ trợ bởi indicator

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.