dinhchien

EURCAD - Tăng theo High Low Pivot & 2EMAs 13/4/2023

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
* Higher timeframe:
- Daily supply zone
- H4 is uptrend

1- Xu hướng tăng khi Swing High (1) có EMA 21 nằm trên EMA 50.
2- Swing High (2) tiếp tục có đáy vẫn nằm trên Swing High (1).
3- Mở lệnh Mua với dừng lỗ ở giá thấp nhất (Swing Low) nằm giữa Swing High (1) và Swing High (2) (Quy luật tìm điểm dừng lỗ).
* Nên đúng 50% khối lượng nến giá chạm vùng Supply khung thời gian Ngày.
- Di chuyển dừng lỗ khi có Swing High(3), Swing High(3)(4) theo quy luật trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.