KuMap_1201

SELL EUR/CAD THEO PRICE ATION

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đang test về keylevel quan trọng của khung daily. tiếp tục sell trong khung nhỏ hơn về vùng keylevel của daily và chờ phản ứng tiếp theo của thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.