OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đi ngang nên chờ mua ở vùng dưới và bán ở vùng trên. Chờ phá qua để xác định rõ xứ hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.