soi0012022

Short Eur. Cad sau 2 lần dự đoán sai .Đố mọi người biết sai đâu

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sau 2 lần dự đoán sai xu hướng. Nhìn lại thấy mình khá ẩu. Đến lần thứ 3 không thể sai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.