KhaForex

Đợi retest trendline - Buy EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Buy EURCAD khi hình thành nến đảo chiều hoặc nến doij.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.