Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp EURCHF

Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Tuần này vẫn tiếp tục theo kế hoạch của tuần trước đó, chưa có gì thay đổi..
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
Đã ăn 2 vòng, vòng cuối ăn dài nhất, sẽ nuôi lệnh dài.
Giao dịch được đóng thủ công

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.