bobbiboy8x

EURCHF đánh theo nến tháng

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Chờ buy tại điểm tác giả đề xuất

Sau đó giữ lệnh thật dài và chờ chốt lời ở 2 vùng mục tiêu ở trên

Làm 1 lần chờ cả năm chốt cũng được

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.