Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp EURGBP

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cơ hội vào lại lệnh BUY cặp EG. đây vẫn là lệnh mua dài hạn.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.