URIFX

16/101: Mua EURGBP

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Dài hạn W1: Correction đang dần kết thúc, sóng tiếp theo là bull rất cao.
Trung hạn D1:

a. Trường hợp hình thành correction: Buy sóng C.
b. Trường hợp đổi trend, Buy sóng 3.

Kế hoạch: Buy 2% ngay. Sóng C/sóng 3 (nếu may mắn)
Đóng lệnh: dừng lỗ:
-2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.