Blogngoaihoi

EURJPY 29/11- Hỗ trợ tâm lý rất quan trọng

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kèo 1 : EURJPY 29/11- Hỗ trợ tâm lý rất quan trọng.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 128, Stop 127.6, TP 129-Open.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.