URIFX

9/101: Bán EURJPY

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kỳ vọng giá sẽ tạo H&S hoặc ít nhất 1 correction.
Với 1 correction 50% của wave hiện tại cũng đủ TP.
Plan:

EURJPY: sell 2% sl@ 130.710

Bình luận:
H&S nào!
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.