SonLe_Trader-It-Noi

MUA EUR/JPY - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 169.43
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 169.70
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã chạm StopLoss dời lên tại 169.70
Kết quả: Lỗ (-0.64R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.