dohungnd2007

EURJPY SHORT

Giá xuống
dohungnd2007 Cập nhật   
FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY SHORT
Giao dịch đang hoạt động: Trade action
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: Ngày thứ 6 đen tối các thành niên chốt lời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.