bobbiboy8x

EUR-JPY ĐỀ XUẤT LỆNH BUY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
tác giả đề xuất lệnh buy như hình

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu rõ ràng

Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Thứ 6 có thể sẽ chạy nhanh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.