SoldiersFund

EURNZD mô hình Inside Bar khá đẹp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cặp EURNZD có mô hình Inside Bar khá đẹp có thể xem xét SELL như biểu đồ
Hiện tại chu kỳ tăng giá của cặp này đã chạm cản Fibo 161.8% nên có thể kết hợp với Mô hình Inside Bar để vào lệnh SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.